Algemene voorwaarden Vrienden van de Koppelkerk

Algemene voorwaarden Vrienden van de Koppelkerk

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de Vriend en Stichting Vrienden van de Koppelkerk. Alleen natuurlijke personen kunnen zich aanmelden als Vriend; rechtspersonen en andere entiteiten kunnen dat niet.
 2. De overeenkomst tussen de Vriend en Stichting Vrienden van de Koppelkerk wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande vanaf de datum van inschrijving totdat de overeenkomst door de Vriend wordt opgezegd.
 3. De Vrienden-van-waardebonnen worden ieder jaar eenmalig verstrekt na ontvangst van de betaling. De waardebonnen mogen niet ingezet worden t.b.v. commercieel gebruik op wat voor manier dan ook en zijn niet te verzilveren.
 4. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van inschrijving worden de gegevens verwerkt. Naar keuze ontvangt men een factuur of wordt het bedrag geïncasseerd.
 5. Nadat het toegezegde bedrag bijgeschreven is op de rekening van Stichting Vrienden van de Koppelkerk worden de waardebonnen per mail verstuurd. Indien de Vriend geen mail heeft, liggen ze na betaling klaar bij de kassa van de Koppelkerk.
 6. Waardebonnen worden door de Vriend uitgeprint meegenomen en kunnen bij de kassa tijdens een evenement als korting-bon worden ingeleverd.
 7. De waardebonnen staan op naam. Ze kunnen ook voor een partner (of andere gast) ingewisseld worden, maar de Vriend moet zelf altijd aanwezig zijn bij de verzilvering ervan.
 8. Er mogen meerdere waardebonnen per evenement worden ingeleverd.
 9. De waardebonnen kunnen besteed worden voor alle evenementen, tenzij anders aangegeven.
 10. Men kan ook Vriend worden met een ander bedrag. Men krijgt dan het aantal waardebonnen behorend bij het in bedrag lagere pakket. Is het bedrag lager dan € 30,00 dan krijgt men geen waardebonnen, maar wel eventuele andere, opdat moment geldende, privileges.
 11. Bij verlies, diefstal of beschadiging van de waardebonnen kan de Vriend de Koppelkerk daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. De Vriend heeft dan recht op vervangende waardebonnen.
 12. Tenzij anders aangegeven wordt geïncasseerd door middel van een door de Vriend verstrekte machtiging tot jaarlijkse incasso. De eerste betaling na aanmelding als Vriend vindt plaats in de maand van aanmelding of de daaropvolgende maand.
 13. Indien een periodieke incasso niet lukt neemt Stichting Vrienden van de Koppelkerk contact op met de Vriend om de verstrekte gegevens te verifiëren. Enkele weken later zal Stichting Vrienden van de Koppelkerk nogmaals de incassomachtiging bij de bank aanbieden. Indien ook die tweede poging niet lukt worden de waardebonnen niet verstuurd.
 14. De waardebonnen worden pas verstuurd indien de volledige betaling alsnog plaatsvindt. De verplichting tot betaling van de Vriendenbijdrage vanaf de datum van aanmelding blijft in stand.
 15. Daarmee is de Vriendschap en de incassomachtiging beëindigd, zonder extra kosten. Er kan helaas geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaatsvinden van reeds betaalde Vriendenbijdrage. De waardebonnen blijven geldig tot het einde van het dan lopende lidmaatschapsjaar, gerekend vanaf de datum van inschrijving.
 16. De Vriend zal op de hoogte gehouden worden van eventuele aanbiedingen van producten en diensten van de Koppelkerk, passend bij de tegenprestaties van de Vriend.
 17. De Vriend zal Stichting Vrienden van de Koppelkerk per e-mail of schriftelijk op de hoogte houden van wijzigingen in de adres- en overige gegevens. Zie punt 20 van deze voorwaarden voor de juiste contactgegevens.
 18. In het geval dat de Vriend tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die genoemd zijn in deze Voorwaarden, is Stichting Vrienden van de Koppelkerk gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden. In geval van een dergelijk tekortschieten door de Vriend, zal Stichting Vrienden van de Koppelkerk, zonodig maatregelen nemen ter voorkoming van schade. Bij ontbinding vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaats.
 19. Stichting Vrienden van de Koppelkerk heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de verschillende Vrienden-pakketten te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden met ingang van publicatie op www.koppelkerk.nl/vrienden. Deze en toekomstige voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds afgesloten overeenkomsten.
 20. De contactgegevens van Stichting Vrienden van de Koppelkerk: Postadres: Koppelkerk t.a.v. Stichting Vrienden van de Koppelkerk Koppelstraat 35 7126 AG Bredevoort E-mailadres: info@vriendenvandekoppelkerk.nl Telefoonnummer: 0543-216005
 21. De betaalgegevens van Stichting Vrienden van de Koppelkerk zijn: IBAN NL27RABO0322572487
Logo Stichting Vrienden van de Koppelkerk
Verdieping
Kunsten
Boeken