Streekomroepen: noodzaak?

Historie

De gehele transitie van 280 lokale omroepen naar 80 streekomroepen is al drie jaar gaande. Dit naar aanleiding van een visierapport dat is opgesteld door de brancheorganisatie (OLON) dat de noodklok luidde over de staat van de lokale omroepen. Ook op het platform Openbaar Bestuur werd hier aandacht aan besteed. Daarom is er een convenant gesloten tussen VNG en de OLON. Bij de vorming van de gebieden van streekomroepen zijn alle partijen betrokken geweest, zoals het ministerie, NLPO, VNG, Gemeenten en de omroepen.

Noodzaak

“Veel lokale publieke omroepen ontstijgen amper het niveau van de plaatselijke etherpiraat en van dagelijkse nieuwsvoorziening is geen sprake”. Dit was de conclusie uit een visitatierapport dat in 2012 aan de toenmalige minister van OC&W is aangeboden.

Koepelorganisatie OLON en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleiten voor schaalvergroting en willen de komende jaren het aantal publieke lokale omroepen uitdunnen naar 70 tot 90 en nieuwe streekomroepen vormen. Deze streekomroepen moeten voldoen aan een lokaal toereikend media-aanbod. Ook binnen de ministeries en Tweede Kamer wordt dit van harte ondersteund zoals ook de samenwerking met Regionale omroep en dagblad.

Opschaling onvermijdelijk

De trend van opschaling is onstuitbaar, er zijn nu 283lokale omroepen, volgens een onderzoek van Commissariaat voor de Media (CvdM) kan een derde van de omroepen het hoofd nu al nauwelijks boven water houden.

Willen deze omroepen in de toekomst het verplichte Lokaal Toereikend Media Aanbod (LTMA)* bieden dan zullen omroepen in een groter geheel moeten gaan werken om de verplichte verband kwaliteit en continuïteit te kunnen bieden. Dit omdat individuele gemeenten dit nooit alleen zullen gaan of kunnen betalen. Inmiddels zijn er na een langdurig traject gebieden voor streekomroepen aangewezen door de NLPO.

Coalitie-akkoord

In het jongste coalitie-akkoord staat dat de komende regeerperiode extra aandacht zal worden besteed aan de vorming van streekomroepen en de financiering hiervan. Ook in het mediadebat van 27 november hebben alle politieke partijen de minister gevraagd om op korte termijn duidelijkheid te geven over financiering van streekomroepen en de eisen die hieraan gesteld worden.

Gemeentelijke bekostiging

Met de VNG heeft de OLON inmiddels een convenant gesloten, waarin zij samen de criteria voor een wettelijk verplicht ‘toereikend lokaal media-aanbod’ vastgesteld zijn. De afspraken tussen OLON en VNG moeten ook een eind maken aan de vele lokale discussies over gemeentelijke bekostiging.

Er zijn veel lokale omroepen die behalve amusement geen maatschappelijke meerwaarde hebben, maar wel bekostiging ontvangen van de overheid.

Het is niet de bedoeling met overheidsgeld plaatjes te draaien voor tante Mien. Dat kan onderdeel zijn van het totale aanbod, maar journalistieke, onafhankelijke informatievoorziening moet de kern zijn.

Bron: Peter Berendsen, Regio8

Verdieping
Kunsten
Boeken